top of page

חוק השקיפות הארגונית בארה"ב - חקיקה חדשה ומשמעותית עומדת בפני החלטה מפתיעה של בית המשפט הפדרלי בארה"ב

החל מ- 1 בינואר ,2024 הרשות לאכיפת פשעים פיננסים באה"ב ("FinCEN") החלה ליישם את חוק השקיפות הפדרלי ("CTA")ולדרוש מחברות קיימות וחדשות אשר נרשמו בארה"ב, מידע על בעלי השליטה שלהן. מטרת החקיקה החדשה היא להילחם בהלבנת הון ופשעים קשורים לרבות טרור, ולקדם את הביטחון הלאומי באמצעות שימוש ברשויות הממשלתיות ושיתוף של מידע פיננסי לצורך התמודדות עם פעילות בלתי חוקית. דרישות חדשות אלו מהוות נטל דיווח משמעותי לעסקים בארה"ב, ומחייבות אותם להגיש מידע על בעלי השליטה.


עבור לקוחותינו הישראלים, חשוב לציין כי בניגוד לחברות ישראליות, הנדרשות לדווח עם רישומן את שמות בעלי המניות שלהן ואחזקותיהם, ומידע כזה הינו גלוי וזמין לציבור באמצעות מאגר רשם החברות הישראלי, עד לפני יישומו של ה - CTA, חברות הרשומות בארה"ב לא נדרשו לחשוף את שמות בעלי המניות שלהם ואחזקותיהם עם רישום התאגיד בלשכת הרישום של מזכירות המדינה.


בהתאם לדרישות ה- CTA, כל היישויות המשפטיות, הן מקומיות והן זרות, הפועלות בארה"ב ואשר הוקמו באמצעות הגשה למשרדי מזכיר המדינה, לרבות אך לא רק תאגידים )כולל חברות זרות הרשומות "לעשות עסקים בארה"ב"(, חברות LLC, שותפויות רשומות ונאמנויות מסוימות, נדרשות לדווח מידע על בעלי השליטה בתאגיד באמצעות הגשת הדו"ח )BOI). דרישות דיווח חדשות אלו עשויות לחול על חברות ישראליות הפועלת במודל של חברת אם אמריקאית, או בעלות בחברת בת אמריקאית. את דו"ח ה-BOI יש להגיש רק פעם אחת, אלא אם התאגיד נדרש לעדכן או לתקן מידע.


מי נחשב לבעל שליטה?

כל יחיד אשר במישרין או בעקיפין:

 • הינו בעל הזכות או היכולת לה כווין את פעילותו של התאגיד; או

 • מחזיק או שולט בלפחות 25% מזכויות הבעלות של התאגיד.


תאגידים אשר נוסדו לפני ה - 1 בינואר ,2024 מחויבים למסור מידע על התאגיד ועל בעלי השליטה שלו, בעוד שתאגידים אשר נוסדו לאחר 1 בינואר, ,2024 מחוייבים למסור בנוסף למידע על התאגיד ובעלי השליטה שלו, גם מידע על המייסדים אשר רשמו את התאגיד.


המידע הנדרש עבור התאגיד המדווח כולל:

 1. השם המשפטי המלא של התאגיד.

 2. כל השמות המסחריים בהם התאגיד עושה שימוש.

 3. כתובת מלאה של התאגיד, הכוללת שם רחוב עדכני של מקום העסק העיקרי.

 4. סמכות שיפוט.

 5. מספר זיהוי של משלם המיסים.


בנוסף, יש לספק מידע עבור כל אחד מבעלי השליטה והמייסדים בתאגיד, הכולל:


 1. שם מלא.

 2. תאריך לידה.

 3. )כתובת מגורים עדכנית ומלאה.

 4. מספר זיהוי ייחודי ואזור שיפוט הגורם המנפיק.

 5. תמונה של המסמך שממנו התקבל מספר הזיהוי הייחודי (כגון: דרכון, תעודת זהות או רישיון נהיגה).


מועדי הגשת דו"ח ה- BOI משתנים בהתאם לתאריך התאגדות העסק, כמפורט להלן :


• תאגידים מקומיים שהתאגדו לפני 1 בינואר, ,2024 נדרשים להגיש את הדו"ח עד ה- 1 בינואר .2025

• תאגידים מקומיים חדשים שהתאגדו לאחר 1 בינואר, 2024 נדרשים להגיש את הדו"ח בתוך 90 ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעה על אישור הרישום.

• תאגידים מקומיים שיתאגדו לאחר 1 בינואר, 2025 נדרשים להגיש את הדו"ח בתוך 30 ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעה על אישור הרישום.


ישנם תאגידים מסוימים הפטורים מדרישות דיווח אלו, לרבות: חברות ציבוריות, בנקים, חברות אשראי וגופים הפטורים מתשלום מס. בין היתר, קיים פטור ל"חברות תפעול גדולות" העומדות בקריטריונים ספיציפים הקשורים למס' העובדים, נוכחות פיזית ותקבולים או מחזור מכירות מסוים. יצוין כי על כל העסקים להעריך האם הם זכאים לפטור מדרישות הדיווח. לפרטים נוספים על אופן ההגשה והיכן, ניתן לכנס לקישור שכאן.


החלטה חדשה של בית המשפט הפדרלי:


ב- 1 במרץ ,2024 כחודשיים בלבד לאחר כניסת ה-CTA לתוקף, חקיקה חדשנית זו נתקלה בהחלטה מפתיעה של בית המשפט המחוזי הפדרלי של ארה"ב למחוז הצפוני של אלבמה בעניין .et Yellen Janet .v .al et United Business Small National LCB-1448-cv5:22- .No Case .,al, אשר קבע כי ה- CTA אינו חוקתי. בהחלטה זו קבע ביהמ"ש בין השאר כי "ה- CTA אינו חוקתי מכיוון שלא ניתן להצדיק אותו להפעלת הסמכויות השמורות לקונגרס."


לפי קביעתו של בית המשפט הפדרלי, לקונגרס אין את הסמכות לדרוש מתאגידים לחשוף מידע אישי לגבי בעלי השליטה שלהם ולמסור אותו ל- FinCEN. חשוב לציין כי פסק הדין אינו בעל תחולה גורפת והפסיקה הנ"ל מתייחסת באופן צר לתובעים בתיק זה בלבד, ומותירה אי ודאות לגבי השלכותיה על כל שאר התאגידים אשר אינם צד להתדיינות. הצפי הוא שמשרד האוצר יגיש ערעור לבימ"ש הפדרלי לערעורים, וכי עד שהנושא ייפתר סופית, ה- FinCEN תמשיך לאכוף את ה- CTA ואת דרישות הדיווח.


מה נדרש מתאגידים הרשומים בארה"ב לעשות בזמן שהתוקף החוקתי ה- CTA מתברר בבימ"ש?

 • בהתחשב בכך שאי ציות לדיווח ה- BOI של ה - CTA עלול לגרום לעונשים אזרחיים של עד 500 דולר ליום ולעונשים פליליים, כולל עד 10,000 דולר בקנסות ו/או מאסר של עד שנתיים, לתאגידים חדשים, אשר התאגדו לאחר 1 בינואר ,2024 מומלץ להמשיך בהגשת דוחות BOI ל- FinCEN.

 • תאגידים אשר התאגדו לפני 1 בינואר ,2024 יכולים לשקול לדחות את הגשת ה - BOI שלהם למועד מאוחר יותר במהלך ,2024 אך עליהם להמשיך בתכנון הדרוש ואיסוף המידע הנדרש עבור הגשת ה-BOI, כדי שיוכלו לעשות זאת במהירות אם יידרשו, מכיוון שלא בטוח מתי תהיה החלטה סופית לגבי החוקתיות של ה - CTA.

 • ייתכן שדיווח ה- BOI של ה - CTA יישאר בתוקף עבור חברות העוסקות בפעילויות ש"משפיעות על המסחר".

לעמידה מיטבית בדרישות הדיווח, FinCEN מייעצת להיעזר בעו"ד או רו"ח מוסמך למילוי הדו"ח כדי למנוע חשיפה לסיכוני ציות פוטנציאליים ולהתחייבויות מיותרות.

0 תגובות

Comments


bottom of page